Všeobecné podmínky užití

od Luboš Klouček

Všeobecné podmínky užití OnlyMen.cz

 1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky upravují přístup k obsahu a službám na OnlyMen.cz umístěných na adrese OnlyMen.cz (dále jen „ OnlyMen.cz “) provozovaný: OnlyU Group s.r.o., Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 08758042 (dále jen „ Provozovatel “).

 1. Registrace
 1. Uživatel OnlyMen.cz (dále jen „ Uživatel “) získá registrací na OnlyMen.cz přístup k těm jejich částem a službám, které jsou na základě rozhodnutí Provozovatele registrací podmíněny. Pro užívání některých částí či služeb v rámci OnlyMen.cz může být Provozovatelem požadováno splnění dalších podmínek (např. u soutěží).
 2. Způsob registrace a údaje požadované pro registraci, jakož i pro přihlášení se registrovaného Uživatele na OnlyMen.cz stanoví Provozovatel. Provozovatel je oprávněn pravidla pro registraci a přístup na OnlyMen.cz měnit.
 3. Provozovatel je oprávněn pozastavit či zrušit přístup Uživatele na OnlyMen.cz na základě jeho registrace v případě, že registrovaný Uživatel poruší při užívání OnlyMen.cz ustanovení těchto všeobecných podmínek nebo právní předpisy, podmínky soutěže, online hry nebo jiné akce pořádané na OnlyMen.cz, nebo pokud má Provozovatel důvodné podezření, že registrační údaje Uživatele užívá kromě Uživatele ještě další osoba. V případech uvedených v tomto odstavci nevzniká nárok na výhru, ani na náhradu škody.

III. Účast na diskusích a soutěžích

 1. Příspěvky v diskusi nesmí být v rozporu s právními předpisy České republiky. Příspěvky nesmí obsahovat vulgární či obscénní výrazy a urážky, projevy agrese a ponižování, propagovat jakoukoli diskriminaci (zejména rasovou, národnostní, náboženskou, z důvodu pohlaví, zdravotního stavu) nebo její propagaci. Příspěvky nesmí zasahovat do práva na ochranu osobnosti fyzických osob a do práva na ochranu názvu, pověsti a soukromí právnických osob.
 2. Příspěvky v diskusi dále nesmí obsahovat skrytou či zjevnou reklamu.
 3. Uživatelé nesmí rušit diskusi zasíláním diskusních příspěvků mimo věcný kontext diskuse či opakovaných diskusních příspěvků s totožným textem.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat jakýkoli diskusní příspěvek, resp. všechny diskusní příspěvky, a to i bez udání důvodů. Provozovatel zejména bezodkladně vymaže takový diskusní příspěvek, který bude v rozporu se zásadami uvedenými v tomto článku.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zakázat účast v diskusi Uživateli, který v minulosti opakovaně porušil zásady uvedené v tomto článku, v odůvodněných případech může Provozovatel rozhodnout o zákazu přístupu do diskuse i z jiných důvodů.
 6. O výhrách v soutěžích rozhoduje Provozovatel na základě jednotlivých pravidel soutěží. Proti rozhodnutí Provozovatele o výhře není odvolání a Provozovatel může rozhodnutí o výhře změnit.
 7. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyloučit Uživatele, který bude důvodně podezřelý z porušení pravidel soutěže nebo z porušení těchto všeobecných podmínek.
 8. Soutěží se nemohou zúčastnit Uživatelé, kteří blokují reklamy.
 1. Ostatní práva a povinnosti Uživatelů spojené s registrací a zpřístupněním obsahu či poskytováním jiné služby na OnlyMen.cz
 1. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o ukončení registrace zasláním e-mailu na [email protected] z e-mailu na který je vedena registrace. Provozovatel je v takovém případě povinen zrušit jeho registraci a vymazat osobní údaje vztahující se k Uživateli s výjimkou těch údajů, které je Provozovatel oprávněn zpracovávat i bez souhlasu Uživatele.
 2. Uživatel je povinen zabezpečit své registrační údaje a přístupové údaje poskytnuté pro zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na OnlyMen.cz před jejich zneužitím ze strany jiné osoby.
 3. Uživatelé jsou povinni užívat OnlyMen.cz takovým způsobem, aby z jejich užití nebyli vylučováni ostatní Uživatelé, aby jim nebylo ztěžováno užití OnlyMen.cz, a aby nebyla ohrožena či poškozena funkčnost OnlyMen.cz či poskytování služeb Provozovatelem.
 4. V případě, že pro registraci, zpřístupnění obsahu či poskytování jiné služby na OnlyMen.cz jsou potřebné osobní údaje Uživatele, je Uživatel povinen poskytnout tyto údaje pravdivě.
 5. Uživatelé nejsou oprávněni umísťovat na OnlyMen.cz vlastní obsah s výjimkou případů, kdy toto Provozovatel výslovně umožní (diskuse, soutěže). V takovém případě jsou Uživatelé povinni respektovat pravidla pro umísťování vlastního obsahu na OnlyMen.cz stanovená Provozovatelem. Uživatel je oprávněn takto umístit na OnlyMen.cz pouze takový obsah, který neporušuje práva třetích stran (zejména autorské právo a právo na ochranu osobnosti či právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby). Provozovatel není povinen takto umístěný obsah zálohovat a je oprávněn ho kdykoli bez předchozího upozornění a bez náhrady smazat.
 6. Uživatelé nejsou oprávněni obcházet či narušovat softwarovou ochranu OnlyMen.cz a narušovat provoz OnlyMen.cz zejména zasíláním automaticky generovaných nevyžádaných sdělení či automaticky generovaných přístupů na OnlyMen.cz.
 1. Ochrana autorského práva
 1. Materiály publikované na OnlyMen.cz mají zpravidla charakter autorského díla a jako takové podléhají ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon).
 2. Uživatelé jsou oprávněni užívat autorská díla publikovaná na OnlyMen.cz pouze pro svou vlastní potřebu. Zveřejňování nebo rozšiřování obsahu OnlyMen.cz, či jakékoli jeho části je zakázáno. Úprava a pozměňování obsahu OnlyMen.czcči jakékoli jeho části jsou rovněž zakázány. Uživatelé jsou oprávněni ukládat či kopírovat jednotlivé položky obsahu OnlyMen.cz pouze pro osobní účely.
 3. Užití autorských děl publikovaných na OnlyMen.cz v hromadných sdělovacích prostředcích včetně užití pro zpravodajské účely je zakázáno s výjimkou případů, kdy dá Provozovatel k takovému užití souhlas.
 4. V případě, že Uživatel umístí na OnlyMen.cz obsah v souladu s čl. IV, odst. 6 nebo pokud poskytne Provozovateli prostřednictvím OnlyMen.cz z obrazový, zvukový, textový nebo audiovizuální materiál, uděluje tím Uživatel Provozovateli licenci k užití takového obsahu resp. materiálu, pokud tento materiál splňuje znaky autorského díla, nebo je jinak chráněn autorským zákonem, k jeho publikaci na OnlyMen.cz a uděluje Provozovateli právo spojit tento materiál s jiným dílem či materiálem a upravit ho pro účely jeho publikace. Uživatel je povinen poskytnout Provozovateli resp. umístit na OnlyMen.cz pouze takový obsah či materiál, ve vztahu ke kterému je oprávněn poskytnout Provozovateli práva uvedená v tomto odstavci. V případě porušení této povinnosti odpovídá Uživatel Provozovateli za škodu.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Provozovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné podmínky pro užívání OnlyMen.cz provozovaných společností OnlyU Group s.r.o., Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 08758042. Informaci o takovéto změně bude publikovat na OnlyMen.cz  nejpozději 30 dnů před nabytím účinnosti změny.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli přerušit či ukončit provoz OnlyMen.cz, jejich jednotlivých sekcí resp. částí, a poskytování služeb jejich prostřednictvím.
 3. Provozovatel provozuje OnlyMen.cz  na základě vlastního rozhodnutí a v jím stanovené podobě a rozsahu funkčnosti. Provozovatel konstatuje, že navzdory péči, kterou věnuje Internetovým stránkám a zabezpečení jejich provozu, nelze vyloučit jejich dočasnou, částečnou nebo úplnou, nefunkčnost. Takováto nefunkčnost bez ohledu na její rozsah a dobu trvání nezakládá nárok Uživatelů či třetích stran na náhradu škody.
 4. V případě, že OnlyMen.cz obsahují odkaz na jiné internetové stránky, neodpovídá Provozovatel za jejich funkčnost.

Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02. 2019.